Főooldal
Szent Erzsébet

Szent Erzsébet

Az óvoda a köznevelési rendszer szakmailag önálló nevelési intézménye, a családi nevelés kiegészítője, a gyermek harmadik életévétől az iskolába lépésig. Az óvoda pedagógiai tevékenységrendszere és tárgyi környezete biztosítja az óvodáskorú gyermek fejlődésének és nevelésének legmegfelelőbb feltételeit. Az óvodában, miközben az teljesíti a funkcióit (óvó-védő, szociális, nevelő-személyiségfejlesztő), a gyermekekben megteremtődnek a következő életszakaszba (a kisiskolás korba) való átlépés belső pszichikus feltételei.

A katolikus óvoda a katolikus köznevelési rendszer szakmailag önálló nevelési intézménye, amely kiegészítője a családi nevelésnek.. Óvodánk biztosítja az óvodáskorú gyermek fejlődésének és nevelésének legmegfelelőbb feltételeit.

Katolikus óvodánk védőszentje: Szent Erzsébet, aki azok közé a szentek közé tartozik, akiknek sugárzása nem csökken, fénye minden kor minden emberének világít.                                              

Óvodánkban a gyermekeket tisztelet, szeretet és elfogadás veszi körül.

Pozitív pedagógiai modellt állítunk a gyermekek elé, hiszen a hitre nevelés nem annyira szavakkal történik, mint inkább személyes példaadással, ahogyan a hétköznapokban viselkedünk és gondolkodunk.

A szülőkkel – elismerve a családi nevelés elsőbbségét – egymást segítő, tartalmában gazdag kapcsolatot működtetünk.

Külön gondot fordítunk környezetünkben tudatos megóvására, népi kultúránk a népi hagyományaink megjelenítésére. Életkoruknak és fejlettségi szintjüknek megfelelően gondoskodunk sokszínű, változatos tevékenységekről. A gyermekek személyiségének kiteljesedése érdekében a legtöbb időt biztosítjuk a – mással nem helyettesíthető – szabad játékra.

Tevékenységi formáinkban szerepeltetjük néphagyományainkat és szokásaink tovább örökítését. Óvodánk nyitott, a szülők számára biztosítjuk, hogy a számukra szervezett programjaink által betekinthessenek gyermekeik óvodai életébe.

Az utóbbi évek tapasztalatai alapján egyértelműsíthető, hogy a környezettudatosság kialakítására a környezeti nevelés fontosságára különös hangsúlyt kell helyeznünk óvodánkban.  Célunk, hogy fokozatosan kialakítsuk a megfelelő feltételrendszert és annak segítségével a mindennapi tevékenységeinket a környezettudatosság és természet szeretet hassa át. Ezt a feladatot a családok bevonásával kívánjuk megvalósítani, hiszen a gyermekek szemléletformálása során a családok mindennapjaiba is értékként jelenik meg környezetünk védelme és a fenntarthatóság megvalósítása.