Főooldal
BIZONYÍTVÁNY MÁSOLAT IGÉNYLÉSE ÉS KIADÁSA

BIZONYÍTVÁNY MÁSOLAT IGÉNYLÉSE ÉS KIADÁSA

(Bizonyítványpótlás kizárólag azok részére, akik iskolánkban szerezték meg bizonyítványukat!)

A bizonyítvány másodlata a titkárságra leadott vagy postai úton megküldött írásbeli kérelem alapján, a benyújtás követő 5. munkanaptól, egyeztetett időpontban – hétfőtől péntekig 8.00 és 15.00 óra közötti időben – kerül kiadásra.

Időpontot telefonon (56/494-011), vagy e-mailben (petrovaykataltisk@gmail.com) lehet kérni.

A kérelemre benyújtás előtt fel kell ragasztani – az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény Mellékletének VIII. pontja alapján – 2000 Ft névértékű illetékbélyeget. A kérelem nyomtatvány kérhető az általános iskola titkárságán személyesen, ill. emailben. A bizonyítványmásodlatért 5000 Ft térítési díjat kell fizetni.

Ügyintézési határidő: 7 munkanap.

A térítési díj 200%-át kell megfizetni akkor, ha a másodlat kiadását sürgősséggel kéri. Ebben az esetben a kérelem benyújtását követő második munkanapon kerül kiadásra a másodlat. Az elkészült bizonyítványmásodlat átvehető iskolánk iskolatitkáránál személyesen vagy két tanú által aláírt meghatalmazás bemutatásával meghatalmazottja útján.      

A másodlatok kiadásának jogszabályi háttere:

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 114. § (1)-(4) bekezdései alapján az eredeti okirat pótlására – kérelemre – a törzslap tartalmával megegyező másodlat állítható ki. A másodlat tartalma teljes egészében megegyezik az eredeti bizonyítványéval, így a másodlat azzal egyenértékű, a kiállításának időpontjában hitelesített irat. A bizonyítványokról másodlatot engedélyezett, sorszámozott bizonyítványnyomtatványon nem lehet kiállítani. A másodlatban mindazokat az adatokat fel kell tüntetni, amelyek a bizonyítványban szerepeltek. A másodlatot az igazgató írja alá, és látja el az intézmény körbélyegzőjének lenyomatával. A bizonyítványmásodlatnak – a névváltozás kivételével – szöveghűen tartalmaznia kell az eredeti bizonyítványon található minden adatot és bejegyzést. A másodlat kiadását az eredeti bizonyítványt kiállító iskola vagy jogutódja, az iskola jogutód nélküli megszűnése esetén az végzi, akinél a megszűnt iskola iratait elhelyezték (a továbbiakban együtt: kiállító szerv). A bizonyítványmásodlaton záradék formájában fel kell tüntetni a másodlat kiadásának okát, az iskola nevét, címét, a kiadás napját, iktatószámot, továbbá az iskola igazgatójának (vagy helyettesének) aláírásával és körbélyegzővel kell ellátni Bizonyítványmásodlat kiadása esetén:

a) a törzslapon fel kell tüntetni – a kiadott másodlat iktatószámát és a kiadás napját, továbbá azt, ha az eredeti bizonyítványt megsemmisítették, illetve érvénytelenné nyilvánították,

b) a másodlaton és a törzslapon fel kell tüntetni az alábbi záradékot:

„Ezt a bizonyítványmásodlatot az elveszett (megsemmisült) eredeti helyett ……… adatai (adatok) alapján állítottam ki.”