Főooldal
Pályázatok

Pályázatok

ZÖLD ÓVODA PÁLYÁZAT 2019-2022

NEVELÉSI KONCEPCIÓ, FELFOGÁS

A területek részletes felsorolása:

Fenntarthatóságra nevelés erősítése,

helyes és egészséges életvitel,

környezet barát szemléletmód tudatosítása, népszerűsítése.

Az óvodás gyermekek környezettudatos állampolgárrá nevelése, szemléletformálás. Az óvoda környezetében lévő helyi közösségek értékeinek megismerése, a helytörténeti, néprajzi hagyományainak ápolása. Környezetharmónia megteremtése, partnerkapcsolatok erősítése.

Az óvoda dolgozói közösségének a gyermekek szülei környezettudatos szemléletének formálása.

Tartalmi kiemelések:

Pedagógiai programunk fokozottan segíti a sajátos nevelési igényű, hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatását, az környezettudatosságra, egészséges életre nevelést és tehetséggondozást. Kiemelt feladatunknak tekintjük az emberi és gyermeki értékek felfedezését, formálását, az Isten és embertársak szeretetét, a társadalmi és vallási kultúránk továbbvitelét, természeti, társadalmi környezetünk megismerését és védelmét, környezettudatos nevelés beépítését mindennapi életünkbe: Felelősséggel tartozunk a teremtett világért!

Az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjában megfogalmazott pedagógiai alapelvek figyelembevételével, fokozatos megvalósításával kívánjuk teljesíteni a „Zöld Óvoda” elvárásait. Ennek megfelelően óvodai mindennapjainkat áthatja a környezetünk tevékeny megismertetése.

Elegendő alkalmat, időt, helyet, eszközöket biztosítunk a spontán és szervezett tapasztalat- és ismeretszerzésre, a környezeti kultúra és a biztonságos életvitel szokásainak alakítására.

Szeretnénk, ha a gyermekekben és szüleikben élethosszig tartó igény alakulna ki életvitelükre és közvetlen környezetük igényes alakítására, védelmére, amelyet a fenntartható fejlődés, a környezettudatos magatartásformálás alapozásával kívánunk biztosítani.

Környezeti nevelés során, változatos, sokszínű tevékenységi rendszer segítségével valósul meg a környezetre, természetre figyelő, védő, óvó, alakító magatartás megalapozása, készségek, képességek fejlesztése, ismertek bővítése. A Zöld óvoda olyan intézmény, ahol mindenki tisztában van a fenntarthatóság gondolatával. Szellemiségében a környezeti nevelés alapján működik. A gyermekek nevelése életkorhoz igazodó, tevékenységközpontú módszerekkel zajlik (sok-sok játékos tevékenység, szenzitív módszerek, életközösségek terepi tapasztaltatása, élménypedagógia stb.)

Óvoda képünkben megfogalmazott nevelési célunk, hogy fokozatosan kialakítsuk a Zöld óvoda működtetéséhez szükséges feltételrendszert és annak segítségével a mindennapi tevékenységeinket a környezettudatosság és természet szeretet hassa át. A szülők bevonása nélkülözhetetlen, hiszen a gyermekek szemléletformálása során a családok mindennapjaiba is értékként jelenik meg környezetünk védelme és a fenntarthatóság megvalósítása.

Óvodai dokumentumainkban egyre szélesebb körben kerülnek megfogalmazásra a fenntarthatóságra nevelés elvei az ez alapján folyó nevelőmunka jellemzői, a környezet-és egészségtudatosságra nevelés céljai, feladatai területei.

A helyi óvodai nevelési célok, feladatok megfogalmazásában a természet- és környezetvédelmi feladatok kiemelten szerepelnek helyi adottságaink figyelembe vételével. A Pedagógiai Program alapelvei a szeretetteljes légkör, játékközpontúság, érzelmi biztonság, nyitottság, hagyományőrzés mellett a környezeti nevelés, melynek során megalapozásra kerül a óvodásaink környezetre, természetre figyelő, védő, óvó, alakító magatartása..

Törekszünk arra, hogy az óvodai épületünk már külső megjelenésében is sugározza, hogy itt „fenntartható közösség” él és dolgozik. Az óvodapedagógusaink pedagógusképben kiemelt, alapvető feladata, hogy maximálisan biztosítsa a gyermek alapvető szükségletét, az érzelmi biztonságot. Úgy szervezi az óvodai környezetet – személyi és tárgyi feltételrendszert -, hogy az hatásrendszerével elősegítse minden gyermek számára az optimális fejlődési folyamatot. Ezt a Zöld Óvodai értékek átadásánál is fontosnak tartjuk. Az általános elvárások közül – tolerancia, nyitottság, elfogadó, segítő, támogató attitűd, szeretetteljesség, következetesség – kiemelten fontos, hogy az óvodapedagógus nevelő-fejlesztő munkája során mindig vegye figyelembe a gyermekek egyéni képességét, fejlődési ütemét, szociokulturális hátterét, segítse tehetsége kibontakoztatásában, vagy sajátos nevelési igénye kielégítésében, valamint hátrányos helyzetéből való felzárkóztatásában. Ezeket segítenek megvalósítani a Zöld Óvodai tartalmak is. Az óvoda légköre, “pedagógiai klímája” kialakításánál arra törekszünk, hogy a gyermekeket elfogadó, szeretetteljes megerősítő légkör vegye körül. Az óvodában dolgozók közösen megfogalmazott és elfogadott általános érvényű szabályzók betartásával egy olyan belső szokásrendszert alakítanak ki, amely derűs összhangot, biztonságot áraszt. Magatartásunk tükrözi a gyermek és a szülő a környezetünk iránti tiszteletet. A környezetismereti nevelés terén óvodánk nevelőtestülete nyitott, érdeklődő, aktív, kreatív. Célunk olyan tárgyi környezet megvalósítása, ahol az épület, a csoportszoba, az udvar már külső megjelenésében is sugározza a közösség fenntarthatósági elveinek érvényesítését. A berendezés egyszerű, takarékos, ésszerű, praktikus, helyi sajátosságokat tükröz. A csoportszobáknak egyéni hangulata van, egyre több a növény, a természetsarok gazdag a természet kincseiben. A gyűjtő munkánkba bevonjuk a szülőket is, akik cserepes növényekkel, évszakhoz kapcsolódó termésekkel, gyümölcsökkel gazdagítják a élősarkunkat, ahol a következő időszakban kis állatot szeretnénk tartani egyenlőre egy csoportunkban . Kiemelten fontos feladatunk a partnerkapcsolatok bővítésével a nevelés színhelyeinek kiterjesztése, a lakókörnyezettel való harmonikus kapcsolat kialakítása. A fenntartónk az Egri Főegyházmegye és a helyi községi Önkormányzat támogatja és lehetőség szerint segíti a ” zöld óvodaság” iránti törekvéseinket

Egészségre nevelés Nagykörű óvodájában TÁMOP-6.1.211/1-2012-1342 pályázat a tavalyi évben sikeresen lezárult. A pályázat eredményeként és a fenntarthatóságot követve a 2016-2017 nevelési évben is nagy odafigyelést fordítunk egészségóvó és megelőző tevékenységeinkre, folytatva a megkezdett pályázati munkát.

Az egészséges életmódra nevelés élethosszig tartó folyamat, amely születéstől az élet végéig tart. Az egészséges életmóddal kapcsolatos alapvető attitűdök már az egészen korai gyermekkorban kialakulnak, ugyanakkor még az idősek szemlélete is formálódhat.

Az egészséges életmód alakítása

A pályázatban a teljes körű egészségfejlesztésünk célja, hogy az egészségnapok alkalmával, minden gyermek részesüljön a teljes testi-lelki jóllétét, egészségét, egészségi állapotát hatékonyan formáló, fejlesztő tevékenységekben.

A pályázatban kiemelt figyelmet fordítunk a gyermek egészséghez, biztonsághoz való jogai alapján az átfogó egészségfejlesztéssel összefüggő feladatokra, amelyek:

· az egészséges táplálkozás,

· a mindennapos testnevelés, testmozgás,

· a testi és lelki egészség fejlesztése

· a baleset-megelőzés és elsősegélynyújtás,

· környezetünk védelme és megelőző tevékenységek.

· a személyi higiéné területére terjednek ki.

Az egészségnevelés során figyelembe vesszük a gyermekek biológiai, társadalmi, életkori sajátosságait , és aktuális érdeklődésüket.

A prevenciós programunk a helyes életritmus, a táplálkozás, a testápoláshoz, az öltözködéshez, a mozgáshoz, edzéshez, a baleset megelőzéshez kapcsolódó gyermeki tevékenységekkel összefüggő teljes körű folyamat.

– Az ezen alapuló helyes szokások kialakításával biztosítjuk a megfelelő életmódot az egészség óvása, megőrzése érdekében!

– A testi szükségletek kielégítésével megalapozzuk jó közérzetüket, ami minden egyéb tevékenység végzéséhez szükséges és a betegségek megelőzéséhez vezethet

– A helyes életritmus kialakításával nemcsak a testi, hanem a szellemi fejlődésüket is biztosítjuk, a családokkal együttműködve.

Amennyiben szükséges , megfelelő egészségügyi szakemberek bevonásával a szülőkkel – óvodapedagógusokkal együttműködve- speciális gondozó, prevenciós es korrekciós testi, lelki nevelési feladatok ellátását is biztosítjuk.

SIKERKRITÉRIUMOK:

A egészségmegóvó tevékenységünk akkor válik sikeressé ha az elvárt eredményeink megvalósulnak:

– Felszabadult, vidám élmény teli napok biztosítása gyermekek és felnőttek részére

egyaránt.

– Minden napra, izgalmas, érdeklődést keltő programok szervezése.

– A programok szervezésébe, lebonyolításába a szülőket aktív bevonásával / képek

gyűjtögetése, vitamin – egyéb ételek készítése a gyerekekkel együtt,

– Lehetőséget nyújtunk a csoport mindennapos életének, tevékenységeinek,

napirendjének betekintésébe.

– A gyermekek megismertetése az egészséges, vitaminban gazdag ételekkel, italokkal.

– A közös, örömteli munka során fejlődjön szépérzékük, ízlésük, ízlelésük,gondolkodásuk, észlelésük, figyelmük, megfigyelőképességük, kitartásuk, szabálytudatuk, egymásiránti közösségtudatuk, bővüljön ismeretanyaguk.

– Szemléletváltás a családokban az egészségmegőrzés az egészséges életvitel témakörében.

Szem előtt tartjuk és beépítjük a mindennapjainkba a pályázati tematikát is.

EGÉSZSÉG PÁLYÁZAT TEMATIKA 2014. 11.hó – 2015. 04.hó-ig

Az egészség pályázat témái:

1. Az egészséges táplálkozás fontossága kisgyermekkorban, „Nincs jobb, mint a jó egészség.”

2. Reform konyha „Természetes íz és étvágy!”

3. A testi és lelki egészség fejlesztése – „A pozitív gondolatok jobban gyógyítanak, mint ezer orvos szaktudása”

4. A személyi higiéné területei – testápolás-higiéniai szokásaink „Tisztaság fél egészség „Babafürdetés”

5. A személyi higiéné területei – fogápolás,- „Rágjál sokat, mossál fogat!”

6. Minden napos testnevelés és testmozgás „Mozgás, erő, egészség!”

7. A gyógyítás „Fűben, fában orvosság”

8 „A baleset-megelőzés és elsősegélynyújtás”

9. A természetes környezet a tiszta levegő fontossága, a dohányzás megelőzéssel kapcsolatos témafeldolgozás és játék.

EGÉSZSÉGPÁLYÁZAT FENNTARTHATÓSÁGA

2016-2017.

A pályázat eredményeként intézményünkben egy új programot vezettünk be, melynek fő célja az egészséges életmód megalapozása, az egészséges táplálkozás megszerettetése kisgyermekkorban.

2016-os nevelési évben több alkalommal az évszakok adta lehetőségek kihasználásával, olyan tevékenységeket, foglalkozási témákat építettünk be mindennapi életünkbe, amelyek szervesen kapcsolódtak az egészség megőrzési programunkhoz.

A szülők bevonásával gyümölcsnapot szerveztünk minden óvodai csoportban, így a megjelölt időpontban rendszeresen biztosították az otthonról hozott gyümölcsöket, zöldségféléket. Ősszel és tavasszal rendszeresen ellátogattunk a helyi piacra és az ott vásárolt gyümölcsökből és zöldségekből salátát készítettünk. Az említett tevékenységek jó lehetőséget biztosítottak óvodásaink számára, hogy az egészséges táplálkozásról alkotott ismereteiket bővíthessük és elmélyíthessük.

Tavasszal, a családokkal közösen családi sportnapot rendeztünk, amely célja az egészséges testmozgás megszerettetése.

Tapasztalataink szerint a családokon belül kevés figyelmet fordítanak a szülők az egészségre neveléssel és így a mi intézményi feladataink körébe tartozik mindez. Évről-évre kihasználjuk lehetőségeinket és szervezünk alkalmakat a témával kapcsolatban.