Főooldal
Bemutatkozunk

Bemutatkozunk

Bemutatkozás

INTÉZMÉNYÜNK BEMUTATÁSA

Nagykörű a Tisza partján, gyönyörű természeti környezetben fekvő község, lakóinak száma 1750 fő. A településen egyetlen háromcsoportos óvoda működik, mely a helybeli gyermekek mellett a csataszögi és hunyadfalvai gyerekek ellátásáról is gondoskodik.

Pedagógiai programunk az Országos Alapprogramban meghatározott irányelvek alapján valamint a Katolikus Óvodák számára készített segédanyag felhasználásával a 3 – 8 éves gyermekek testi, lelki szükségleteire épített helyi pedagógiai program.

Szeretetteljes légkörben, hatékony erkölcsi nevelést szeretnénk nyújtani az óvodánkba hozott gyermekeknek. Egyéniségüket önzetlen keresztény szeretetben szeretnénk megnyitni: legyenek egymással figyelmesek, udvariasak. Készségesen bocsássanak meg egymásnak és tanulják meg elviselni egymás hibáit és gyarlóságait.

Hivatásunkat Krisztus tanítását elfogadó emberként végezzük, s ily módon az Egyház, a család és a társadalom javát szolgáljuk.

Az óvodánk pedagógiai hitvallása: A keresztény óvodai nevelés tükrében feladatunknak tekintjük a keresztény értékek követését, a hit csírájának elültetését, a gyermekek személyiségének tiszteletét, őszinte szeretetét.

Katolikus pedagógiai programunk fokozottan kiemeli a sajátos nevelési igényű, hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatását, az egészséges életre nevelést, valamint a tehetséggondozást.

KATOLIKUS KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYÜNK KÜLDETÉSE, PEDAGÓGIAI SAJÁTOSSÁGAI

A Római Katolikus Óvoda a nevelés legalsóbb szintjén, az óvodában kíván minőségi szolgáltatást nyújtani.

Az emberek Isten felé vezetése, üdvösségre segítése alapvető magatartása, lelkisége kell, hogy legyen a Krisztust követő embernek. Ez a célja a katolikus óvodai nevelésünknek is.

A gyermek nevelése elsősorban a családok joga és kötelessége, s ebben az óvodánk kiegészítő, esetenként hátránycsökkentő szerepet tölt be.

Azzal a szeretettel próbálunk a szülőkhöz közeledni, amelyet a gyermekek felé is közvetítünk

Az ünnepeket úgy szervezzük meg, hogy minél barátságosabb együttlét legyen a szülőkkel.

Segítjük a családokat a keresztény nevelés helyes értelmezésében, hogy az óvodai és családi nevelés egymást kiegészítve tölthesse be szerepét.

Óvodánkban szívesen fogadunk nemcsak katolikus gyermekeket.

Óvodánk valamennyi dolgozója a kisgyerekekért tevékenykedik, hogy szükségleteiket mind jobban kielégítsük.

A mi intézményünkben oktató-nevelőmunka folyik, s az egészségesen fejlődő gyermek óvodáskor végére eléri az iskolai élet megkezdéséhez szükséges szintet.

Legfőbb célunk a hit fontosságának megismertetése és a gyerekek életkorához mért fejlesztés. „Elültetjük” a keresztény értékek kis magvacskáit, és nap, mint nap tápláljuk, gondozzuk: szeretetteljes gondoskodással, tisztelettel, odafigyeléssel.

Olyan gyermekeket szeretnénk nevelni, akik tudnak szeretni, ki tudják mutatni a szeretetet.

Óvodai nevelésünk a gyermeki személyiség teljes kibontakozásának elősegítésére irányul oly módon, hogy minden gyermek egyenlő eséllyel részesüljön színvonalas nevelésben.