Főooldal
Hitéletünk

Hitéletünk

KATOLIKUS ÓVODAKÉP

Az óvoda a köznevelési rendszer szakmailag önálló nevelési intézménye, a családi nevelés kiegészítője, a gyermek harmadik életévétől az iskolába lépésig. Az óvoda pedagógiai tevékenységrendszere és tárgyi környezete biztosítja az óvodáskorú gyermek fejlődésének és nevelésének legmegfelelőbb feltételeit. Az óvodában, miközben az teljesíti a funkcióit (óvó-védő, szociális, nevelő-személyiségfejlesztő), a gyermekekben megteremtődnek a következő életszakaszba (a kisiskolás korba) való átlépés belső pszichikus feltételei.

A katolikus óvoda a katolikus köznevelési rendszer szakmailag önálló nevelési intézménye, amely kiegészítője a családi nevelésnek.. Óvodánk biztosítja az óvodáskorú gyermek fejlődésének és nevelésének legmegfelelőbb feltételeit.

Katolikus óvodánk védőszentje: Szent Erzsébet, aki azok közé a szentek közé tartozik, akiknek sugárzása nem csökken, fénye minden kor minden emberének világít.

Óvodánkban a gyermekeket tisztelet, szeretet és elfogadás veszi körül.

Pozitív pedagógiai modellt állítunk a gyermekek elé, hiszen a hitre nevelés nem annyira szavakkal történik, mint inkább személyes példaadással, ahogyan a hétköznapokban viselkedünk és gondolkodunk.

A szülőkkel – elismerve a családi nevelés elsőbbségét – egymást segítő, tartalmában gazdag kapcsolatot működtetünk.

Külön gondot fordítunk környezetünkben népi kultúránk a népi hagyományaink megjelenítésére. Életkoruknak és fejlettségi szintjüknek megfelelően gondoskodunk sokszínű, változatos tevékenységekről. A gyermekek személyiségének kiteljesedése érdekében a legtöbb időt biztosítjuk a – mással nem helyettesíthető – szabad játékra.

Tevékenységi formáinkban szerepeltetjük néphagyományainkat és szokásaink tovább örökítését. Óvodánk nyitott, a szülők számára biztosítjuk, hogy a számukra szervezett programjaink által betekinthessenek gyermekeik óvodai életébe.

2.3. KATOLIKUS PEDAGÓGUSKÉP

Óvodánkban folyó életünkkel mintát, értékrendet tárunk a gyermek elé. Az óvoda minden dolgozója magáénak vallja a keresztény emberi értékeket, és saját életvitele magával hordozza azt.

Alapelveink, a gyermek és óvodakép megvalósításához elengedhetetlennek tartjuk a pedagóguskép megfogalmazását.

Nevelőtestületünk hitvallása szerint fontos, hogy minden óvodapedagógus harmonikus, autonóm személyiséggel rendelkezzen.

Ennek megfelelően nálunk a jó óvodapedagógus:

elfogadó, segítő, támogató attitűdje modell értékű
megszólítható, tudatos, kezdeményező
személyiségvonásaiban megjelenik a gyermekszeretet, gyermekismeret, a különbözőségek megértése és elfogadása
tetteiben érezhető a tisztelet, hitelesség, a tapintat és az empátia
közvetíti a magyar népi kultúra átörökítésének alapvető értékeit
a gyermekek fejlesztéséhez egyéni módszereket alkalmaz, a képességterületekre épülő, egyénre szabott tervezés által tudatosan végezi a differenciálást
nevelési tevékenysége tudatos, abban a hagyományőrzés, a családokkal való együttműködés és a természetszeretet meghatározó szerepet játszik
a családokkal való együttműködés során érvényesíti az intervenciós gyakorlatot, azaz a segítségnyújtás családhoz illesztett megoldásait
nyitott a katolikus hit irányába, képviseli a keresztény értékrendet


Skip to content